Kvalitetsstyring hos Vilomix

KVALITETSSTYRING HOS VILOMIX

Vilomix Norway skal levere fôrtilskudd og premikser til fôr for husdyr og fisk med fokus på å ivareta dyrehelse og matvaresikkerhet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. For å få til dette er kvalitetsstyring viktig.

Vilomix er av Mattilsynet godkjent og registrert som produsent av premikser, tilskuddsfôr og melkeerstatninger. Kvalitetsstyring hos Vilomix er sertifisert etter standarden FAMI-QS som er en felles europeisk standard for kvalitetsstyring hos produsenter av premikser og tilskuddsfôr. Produksjon av melkeerstatninger er sertifisert etter standarden ISO 22000. Det sikrer våre kunder produkter av høy kvalitet og at kvaliteten blir ivaretatt og dokumentert gjennom hele produksjonsprosessen.

Det stilles krav til dokumentasjon av råvarenes kvalitet og leverandørenes produksjons-prosesser. Råvarene merkes med strekkoder ved mottakelse på lageret. Det sikrer en sporbar identifikasjon av råvarene fra lager til det ferdige produkt til kunden.
Et avansert produksjonsanlegg sikrer høy nøyaktighet i oppveiing av de enkelte råvarer i en blanding. De oppveide mengder registreres og dokumenteres i en produksjonsrapport for hver batch. Det tas vare på en prøve fra hver eneste batch slik at vi kan etterprøve eventuelle avvik med analyser. Det tas et stort antall analyser gjennom året for å sikre at vi treffer i forhold til deklarerte verdier.

 

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte kvalitetsansvarlig Ingvar Selmer-Olsen.

Kvalitetsstyringssystemet

FAMI-QS er garanti for kvalitet

Kvalitetsstyringssystemet hos Vilomix beskriver alle trinn i prosessen fra godkjenning av leverandører og innkjøp av råvarer til produksjon og utlevering av de ferdige varer til kunden.

Kvalitetsstyring er garanti for levering av varer som er i overensstemmelse med kundens spesifikasjoner. Kvalitetsstyringen er godkjent og revidert av Mattilsynet. Kvalitetsstyringssystemet er sertifisert etter standarden FAMI-QS.

Fôrhygiene - HACCP - egenkontroll

Mattilsynet har i kraft av "Forskrift om fôrhygiene" videreført de regler EU har vedtatt med det mål, at produksjon av fôr og mat skal skje på en slik måte at det på et høyt nivå beskytter menneskers og dyrs sunnhet og helse. Det innebærer blant annet krav om kvalitetsstyring i produksjonen og løpende risikoanalyse av de enkelte prosesstrinn.

HACCP - Risikoanalyse
Risikoanalysen av alle prosesstrinn skal skje etter HACCP metoden. HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis of Critical Control Points, som på norsk oversettes til risikoanalyse av kritiske kontrollpunkter.

Kort fortalt betyr det at alle trinn i prosessen vurderes. Hva kan gå galt? Innebærer det en risiko for dyr, mennesker eller miljø? Hvordan forhindres det at feilen skjer? Hvordan sikres det at en feil oppdages, og hva skal gjøres for å utbedre feilen?

HACCP gir et godt overblikk over de risikoer og feil, som typisk kan oppstå i produksjonen. Det er derfor lettere at unngå feil, og det gir stor sikkerhet for å oppdage de feil som oppstår.

HACCP er derfor med på å høyne nivået for beskyttelse av menneskers og dyrs sunnhet. Det er lovpålagt for alle virksomheter som fremstiller fôrvarer og fôrblandinger å ha et egenkontrollprogram og å gjennomføre egenkontroll.

Sporbarhet av fôr

Matloven fra 2003 innførte krav om ekstern sporbarhet. Det betyr at virksomheten skal kunne spore råvarer tilbake til leverandøren og sine egne produkter frem til kunden (ekstern sporbarhet).

Med innføring av hygieneforskriften i 2010 er de fôrproduserende virksomhetene pålagt et krav om intern sporbarhet. Det vil si at virksomheten skal kunne spore presist hvilke råvarer og tilsetningsstoffer som er blandet inn i produktene til den enkelte kunde.

Det som i hygieneforskriften beskriver den interne sporbarheten er litt mer uklart, enn det som i Matloven beskriver den eksterne sporbarheten, men det er vanskelig å forestille seg hvordan virksomheten kan leve opp til ansvaret uten å ha god intern sporbarhet.

Vilomix erkjente dette allerede i 2005, og har siden den gang utviklet interne systemer og videreutviklet fabrikken med henblikk på å kunne håndtere sporbarhet effektivt og profesjonelt.

Det er virksomhetens ansvar, at sporbarheten er sikret, og at vi på forlangende kan dokumentere, fra hvor/hvem vi har mottatt en gitt vare, hvilke blandinger varen har inngått i og til hvem de aktuelle blandingene er blitt solgt. Rutinene ved sporbarhet kontrolleres regelmessig.