Bærekraft

 
Vi bryr oss om vår påvirkning på naturen, klimaet og sosiale forhold i samfunnet.
 

Bærekraft engasjerer og er et tema som berører mange. Klima og natur er viktige kriterier for kundens forventninger og kjøpsatferd. Moderne forbrukere stiller i økende grad miljøkrav til bedriftene og produktene i markedet. Vi er klare på at det kan gjøres en virkelig forskjell dersom man jobber sammen med alle interessenter i verdikjeden hvor samarbeidet er basert på felles og obligatoriske mål.

Vi i Viomix ønsker å gjøre klimavennlige valg for kommende generasjoner og sammen med våre samarbeidspartnere tar vi bevisste valg som er i tråd med de nye rammebetingelsene med bakgrunn i det grønne skiftet.

Vi bruker FN`s bærekraftsmål som en veiviser for handling mot en bærekraftig utvikling, og har valgt ut bærekraftsmål 8, 12, 13 og 15 som de mest sentrale for vårt arbeid fremover.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.)

Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold