Åpenhetsloven i Vilomix

Fokus på bærekraft
Vilomix Norway AS er et selskap som inngår i danskeide Danish Agro group. Danish Agro har et sterkt fokus på å tilby produkter av høy kvalitet i tett samarbeid med våre kunder og leverandører. Kvalitet handler om produktene våre, men også om bærekraft. Danish Agro er opptatt av å ha en bærekraftig forretningspraksis som ivaretar mennesket, samfunn og miljø.

Vårt ansvar
Siden 2014 har Danish Agro, og derigjennom Vilomix Norway AS, vært en del av FN’s Global Compact program. Det er et internasjonalt anerkjent program for virksomheters rapportering av samfunnsansvar. Kjernen i Global Compact er ti grunnleggende prinsipper som er basert på internasjonalt vedtatte konvensjoner om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøbeskyttelse og korrupsjonsbekjempelse. Konsernet arbeider kontinuerlig med innarbeidelse av disse prinsippene i våre daglige rutiner og retningslinjer. For å lese gruppens siste COP rapport: Group CSR Reports (danishagro.com)

Menneskerettigheter og arbeidsforhold
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 for selskap hjemmehørende i Norge, som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven skal bidra til å forebygge brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold  i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Virksomheter som omfattes av loven plikter å utføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse.

Rutiner og retningslinjer
I 2023 har Vilomix Norway AS arbeidet med utvikling og implementering av rutiner og retningslinjer med vekt på kartlegging av risiko i vår leverandørkjede. Vi har tatt utgangspunkt i OECDs retningslinjer og veileder for aktsomhetsvurderinger i vårt arbeid.

Generell informasjon
Vilomix Norway AS, org.nr 914 786 827
Hensmoveien 30, 3516 Hønefoss

Omsetning 2022: MNOK 392
Antall ansatte 2022: 25

Medlem av NHO og bundet av tariffavtalene for Kjemisk teknisk industri og Hovedavtalen for Naturviterne.

Vilomix Norway AS ble stiftet i 1926 og har siden 2011 vært en del av Danish Agro Group. Gjennom sitt morselskap Vilomix Holding A/S har Vilomix Norway AS 3 eiere: Danish Agro a.m.b.a, Vestjyllands Andel a.m.b.a og Agravis Raiffeisen AG.

Selskapets drift er delt i to avdelinger:

Industri
Ved vår fabrikk i Hønefoss produseres det for salg til den norske fôrindustrien:

  • Premixer og tilskuddsfôr
  • Melkeerstatninger

I tillegg selger vi råvarer og ferdige fôrvarer i samme marked.

Vilofarm
Vår handelsavdeling driver engrossalg i Norge av plantevernmidler, produkter til småfugl (villfugl) og skadedyrbekjempende midler. I tillegg selges også skadedyrbekjempende midler til aktører i det norske proff-markedet og landbruket.

Innkjøp
Som ansvarlig aktør i fôrindustrien er vi opptatt av å inngå langsiktige relasjoner og begrense antall leverandører. De langt fleste av våre leverandører av varer for salg eller til produksjon kjøpes utenfor Norge og av leverandører som er forhåndsgodkjent av vårt konsern. Ved godkjenning av leverandører legges det stor vekt på kvalitet, sikkerhet og leveringsdyktighet, men også etisk drift. Konsernet arbeider med å videreutvikle en strategi for å systematisere kontrollen av leverandører og produsenter fremover, for å få enda større fokus på de grunnleggende prinsippene i FN’s Global Compact Program.

Administrative innkjøp gjøres i hovedsak fra norske leverandører, som er underlagt samme lovverk og krav til arbeidstakers rettigheter som oss selv. 

Aktsomhetsvurdering
Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger skal baseres på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv:

Rutinen skal sikre at vår virksomhet oppfyller krav til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt ivareta informasjonsplikten i Åpenhetsloven.

Omfang
Rutinen omfatter aktsomhetsvurderinger knyttet til direkte og indirekte innkjøp i vår virksomhet. Aktsomhetsvurderingen skjer etter en risikobasert tilnærming.

Ansvar
Daglig leder er overordnet ansvarlig for rutinen og skal i samråd med fagansvarlige sikre at det blir gjennomført aktsomhetsvurderinger i de ulike deler av vår virksomhets forretningsområder.

Gjennomførte aktsomhetsvurderinger og funn
Det er gjennomført en overordnet analyse av både virksomheten, leverandørkjeden og samarbeidspartnere hvis hensikt har vært å sikre riktig prioritering av innsats. Med utgangspunkt i denne, og gitt prinsippet om risikobasert tilnærming og forholdsmessighet, har vi valgt å fokusere på leverandørleddet. Vi har gjennomført en overordnet risikokartlegging av alle våre leverandører. Kartleggingen er i første omgang gjennomført ved informasjonsinnsamling og gjennomgang av kontrakter, samt dialog med leverandørene.

Rett i underkant av 40% av våre innkjøp gjøres fra leverandører i Danish Agro Group. Alle er en del av FN’s Global Compact Program og iboende risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold anses som lav.

Det er identifisert størst risiko knyttet til innkjøp av råvarer fra leverandører lokalisert utenfor Europa. Det pågår arbeid for ytterligere analyse og vurdering av disse leverandørene og deres underleverandører.

Det er foreløpig ikke avdekket faktiske negative konsekvenser gjennom aktsomhetsvurderingene som er foretatt, men det arbeides kontinuerlig for å iverksette egnede tiltak for å forebygge eller begrense risiko for slike negative konsekvenser.

Egnede tiltak for å forebygge negative konsekvenser og begrense risiko
Godkjenning av leverandører
Utvide fokuset på etiske retningslinjer i godkjenningen av leverandører til å gjelde alle aspekter ved grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Der vi er usikre på hvilken påvirkning leverandører eller samarbeidsparter har på omverden, stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom den mottatt dokumentasjon ikke tilfredsstiller ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet med Vilomix Norway AS. I normale tilfeller vil vi søke å påvirke leverandøren for å minimere risiko og reparere eventuelle brudd som er begått. Vårt selskap er i de fleste sammenhenger en svært liten aktør og vår påvirkningsmulighet vil i mange tilfeller være begrenset.

Prioritere leverandører med robuste oppfølgingsrutiner
Vi er avhengig av gode samarbeidspartnere og velger å prioritere leverandører som deler vår ambisjon knyttet til bærekraft og som har implementert solide rutiner og systemer for å sikre etterlevelse av etiske retningslinjer.

Styrke samarbeid og foretrekke langsiktige forretningsforbindelser
Et nyttig virkemiddel for å redusere risiko er å styrke eksisterende samarbeid og foretrekke langsiktige relasjoner. Dette bidrar til å skape god og åpen dialog.

Vi vil i året og årene som kommer vurdere effekten av allerede iverksatte tiltak og fremtidige tiltak. Vi forventer at et forsterket fokus på leverandøroppfølging i hele konsernet fremover, vil gi mer informasjon om både behovet for ytterligere tiltak og hvilke typer tiltak det er behov for. Her anerkjenner vi at vi kan bli bedre og vi ser frem til å styrke arbeidet vår med systematisk og god leverandøroppfølging.

Spørsmål vedrørende Vilomix Norway’s etterlevelse av Åpenhetsloven kan rettes til firmapost@vilomix.no